Sinai (Egypt)

 

 

Diving safari in Sharm el Sheikh (Apr. 2019)

63 Diving safari in Sharm el Sheikh (Apr. 2019).JPG

 

 

Trekking in Santa Katharina region (Mar.-Apr. 2018)

59 Sinai. Trekking in Santa Katharina (Apr. 2018).JPG

 

 

Abu Ha Sheib canyon (Apr. 2008)

04 Abu HaSheib.JPG

 

 

 

Diving safari in Sharm el Sheikh (Oct. 2007)

03 Sharm.JPG

 

 

 

Unknown canyon (Apr. 2007)

02 Unknown canyon.JPG

 

 

 

Santa Catherina and Mt. Sinai (Jan. 2007)

01 Santa Katharina.JPG

 

 

 

Diving in Dahab (Sep. 2004)

08 Diving in Dahab (Sep. 2004).JPG